УДК 519.876.2

процесна модель забезпечення

підприємства автосервісу ресурсами

Канд. техн. наук, проф. Андрусенко С.І.

Хаврук В.О.

Постановка проблеми. Підприємства автомобільного сервісу (ПАС) надають споживачам такі види послуг, як технічне обслуговування (ТО) та поточний ремонт (ПР) автомобілів, продаж автомобілів, запасних частин (ЗЧ) та експлуатаційних матеріалів (ЕМ). Надання послуг З ТО та ПР автомобілів як правило вимагає використання запасних частин та експлуатаційних матеріалів, ціна яких та наявність на момент звертання клієнта на складі визначають конкурентоспроможність підприємства. Але будь-яке підприємство не може зберігати в себе всю можливу номенклатуру запчастин, тому оптимізація постачання таких ресурсів, як ЗЧ та ЕМ має велике значення для ефективної роботи ПАС.

В роботах [1] розглянуті процесні моделі мультипроектного управління підприємством автосервісу (ПАС), які відображають роботу ПАС, що виконує замовлення з ремонту автомобілів. Ці моделі можуть бути використані в якості процесних моделей в системах управління якістю у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 [2]. Але розроблені моделі [3] не охоплюють процеси забезпечення ПАС ресурсами, особливо запчастинами та експлуатаційними матеріалами, потрібними для організації діяльності з надання послуг з технічного обслуговування та поточних ремонтів автомобілів.

Аналіз публікацій показує, що розробка детальних процесних моделей з використанням методології функціонального моделювання IDEF0 [4] для ПАС ще не набуло розповсюдження, хоча така методологія має ряд безсумнівних переваг перед іншими способами моделювання виробничих процесів підприємств.

Метою даної статті є подальша розробка процесної моделі підприємства автомобільного сервісу на основі методології функціонального моделювання IDEF0 для використання в системах управління якістю та в якості основи для удосконалення імітаційних моделей ПАС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суттєвим елементом роботи ПАС з точки зору отриманих доходів, який вимагає використання ЗЧ та ЕМ, є виконання ремонтів автомобілів. Технологічна схема бізнес-процесів ПАС при такій діяльності показана на рис.1. На схемі представлені такі підрозділи ПАС, як стіл замовлень (СЗ), мийка (М), підрозділ поточного ремонту (ППР), підрозділ контролю якості та повноти виконання робіт (ПК), підрозділ передачі автомобіля клієнту (ППАК), підрозділ постачання ЗЧ та ЕМ та склад, де ЗЧ та ЕМ зберігаються та звідки видаються у підрозділ ПР для  виконання ремонтів.

Послідовність реалізації окремих бізнес-процесів в ПАС є такою. Клієнт звертається до столу замовлень ПАС безпосередньо або по телефону. В останньому випадку йому призначають час прийому, в який він прибуває до СЗ ПАС. В СЗ при допомозі діагностування або без нього визначається проблема з автомобілем, перелік необхідних робіт, потрібних запчастин та експлуатаційних матеріалів, вартість та час виконання замовлення, оформлюють наряд-замовлення. Далі, звичайно, мають виконуватись прибрально-мийні роботи, після яких автомобіль направляється в ППР. Одночасно з цим зі СЗ направляється заявка на склад на одержання необхідних ЗЧ та ЕМ. Умовою початку робіт в ППР є доставка зі складу потрібних ЗЧ та ЕМ, та наявність вільного поста ПР. Після виконання робіт автомобіль переміщується в ПК, де перевіряється повнота та якість виконання робіт у відповідності з наряд-замовленням, після чого він поступає в підрозділ ПАК, де передається клієнту.

Графічні моделі бізнес-процесів ПАС в нотації IDEF0 показані на рис. 2-6. Бізнес-процес найвищого рівня ПАС (гіперпроцес) відображає загальне призначення підприємства і може бути сформульований, як «Надавати послуги автосервісу». Контекстна діаграма А-0 цього процесу в нотації IDEF0 показана на рис. 2 [1].

Входами процесу є клієнти автосервісу, фінансові ресурси, що витрачаються на придбання інших ресурсів, потрібних для роботи підприємства, інформація від постачальників ресурсів,

Рис.1. Технологічна схема бізнес процесів підприємства автосервісу

Рис.2. Контекстна діаграма гіперпроцесу підприємства автосервісу

«Надавати послуги автосервісу» в нотації IDEF0

інформація від споживачів послуги (замовників). В результаті виконання певної роботи на виході з процесу маємо надані послуги, інформацію для клієнтів (споживачів), інформацію для постачальників ресурсів.

Управліннями процесу є законодавчі та нормативні документи, внутрішні документи ПАС, документація  системи управління бізнес-процесами (СУБП).

Процес може бути реалізований завдяки наявності таких механізмів, як інфраструктура підприємства, персонал та вище керівництво.

Метою виконання даного процесу є задоволення потреб споживачів в послугах автосервісу у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. Модель розробляється з точки зору менеджера з якості.

Цей гіперпроцес може бути декомпозований на три макропроцеси:

«Обслуговувати клієнтів автосервісу» - основний процес;

«Забезпечувати діяльність підприємства» - допоміжний процес;

«Управляти діяльністю підприємства» - процес управління.

Рис. 3. Дочірня діаграма гіперпроцесу «Надавати послуги автосервісу»

в нотації IDEF0

Дочірня діаграма А0, на якій представлені ці процеси в нотації IDEF0 показана на рис. 3. Блоком 1 представлений процес «Управляти діяльністю підприємства».

Входами цього блоку є інформація від постачальників та споживачів, а також інформація щодо поточної діяльності підприємства. Ця інформація включає показники перебігу процесу, показники продукту процесу, дані щодо задоволеності споживачів, протоколи якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. Виходами процесу є управляючі дії керівництва підприємства (плани, накази, розпорядження, рішення і т.п.), спрямовані на досягнення підприємством запланованої мети шляхом надання послуг автосервісу та управління забезпеченням діяльності підприємства. Також блок  1 надає необхідну інформацію блокам 2 та 3 для забезпечення їх діяльності.

Управляючими діями для цього процесу, так і для інших, є нормативні документи та регламенти процесів. Механізмами реалізації цього та інших процесів є вище керівництво, інфраструктура та персонал підприємства.

Блок 2 представляє процес «Забезпечувати діяльність підприємства». Входами процесу є основні засоби, що вимагають профілактики, персонал, який потребує навчання та підвищення кваліфікації. На вході також є фінансові ресурси, які використовуються для забезпечення діяльності та надання послуг, а також інформація, яка надається блоком 1. На виході з процесу є придбані ресурси для забезпечення основної діяльності, основні засоби після проведення профілактичних робіт, персонал, кваліфікація якого підвищена, інформація щодо діяльності з забезпечення.

Блок 3 відображає основну діяльність підприємства «Обслуговувати клієнтів автосервісу». Входами процесу є клієнти підприємства, придбані ресурси  та інформація для управління діяльністю. Виходами процесу є надані послуги, а також інформація для споживачів та постачальників, основні засоби, які потребують профілактики, персонал, кваліфікація якого має бути підвищена, інформація про діяльність в цьому блоці. Механізмами реалізації цього процесу виступають  елементи інфраструктури підприємства, персонал відповідної кваліфікації, керівництво різних рівнів.

Далі детально розглянемо блок 2 діаграми А0 (рис.3), що представляє макропроцес «Забезпечувати діяльність підприємства» та відображає сукупність бізнес-процесів забезпечення ПАС ресурсами. Процеси, що складають цей макропроцес, представлені на дочірній діаграмі А2, яка наведена на рис. 4.

Далі детально розглянемо блок 2, який представляє процес «Забезпечувати діяльність підприємства». Підпроцеси, що складають цей процес, представлені на дочірній діаграмі А2, яка наведена на рис. 4.

Рис. 4. Дочірня діаграма процесу «Забезпечувати діяльність підприємства»

Тут виділено 5 підпроцесів:

1. Забезпечувати ресурсами;

2. Забезпечувати адміністративно-господарську діяльність (АГД);

3. Забезпечувати загальний та аналітичний облік;

4. Забезпечувати охорону ресурсів;

5. Забезпечувати експлуатацію інфраструктури (виробничо-технічна база – ВТБ).

Управліннями для цих підпроцесів є нормативна документація та регламенти виконання процесів, а механізмами – керівництво, інфраструктура (елементи ВТБ), персонал.

Механізмами забезпечення перебігу процесів в блоках 21...25 є, відповідно:

1. Відділ постачання;

2. Відділ АГД;

3. Бухгалтерія та планово-аналітичний відділ;

4. Відділи охорони, охорони праці, ресурсозбереження (охорони навколишнього середовища);

5. Відділ головного механіка.

Входом блоку 21 є фінансові ресурси, які витрачаються на придбання матеріальних та нематеріальних ресурсів, необхідних для функціонування блоків 22...25 та блоку 3, які є виходами процесу в блоці 21.

Виходами процесу, відображеного блоком 22, є заходи з господарського забезпечення діяльності інших процесів, зображених на діаграмі А2.

Процес, зображений блоком 23, на вході, крім зазначеного вище, має інформацію різного характеру щодо діяльності підприємства, а на виході – обліковані ресурси та розраховані показники діяльності підприємства.

Характер входів та виходів процесу в блоках 24 та 25 зрозумілий з рис. 4 й не потребує більш детальних пояснень.

Далі детально розглянемо підпроцес в блоці 21 «Забезпечувати ресурсами». Декомпозиція цього блоку наведена на рис.5. тут виділено  три підпрорцеси:

1. Забезпечувати ПАС ресурсами (блок 211);

2. Забезпечувати інформацією основну та допоміжну діяльність (блок 212);

3. Забезпечувати ресурсами надання послуг (блок 213).

Рис. 5. Дочірня діаграма процесу «Забезпечувати ресурсами»

В блоці 211 розглядаються процеси забезпечення підприємства загальними ресурсами, необхідними для функціонування ПАС як організаційної структури без відносно до продукції, яка випускається. Це є персонал, енергоносії, елементи виробничо-технічної бази і т п. Входами цього бізнес-процесу є фінансові ресурси та інформація про потреби в ресурсах основної та допоміжної діяльності, а виходам – всі перераховані вище складові ресурсів. Управліннями цього та інших блоків є нормативні документи та регламенти виконання процесів, а механізми складають елементи виробничої організаційно-технічної системи, такі як інфраструктура, персонал, обладнання.

Блок 212 зображує сукупність процесів забезпечення інформаційними ресурсами основної та допоміжної діяльності. Це є нормативні документи, регламенти, технологічні процеси, інструкції, а також показники поточної діяльності підприємства, потреба в ЗЧ та ЕМ для надання послуг клієнтам. Всі ці елементи є виходами цього процесу. Входами процесу є інформація щодо потреб підприємства для ведення своєї діяльності та фінансові ресурси.

Бізнес-процес, зображений в блоці 213 має назву «забезпечувати ресурсами (тобто запасними частинами та експлуатаційними матеріалами) надання послуг клієнтами. Входами цього процесу є фінансові ресурси та інформація щодо потреб в ЗЧ та ЕМ для надання послуг. Виходами процесу є ЗЧ та ЕМ на складі ПАС та інформація про їх наявність.

Рис.6. Дочірня діаграма процесу «Забезпечувати ресурсами надання послуг»

Декомпозиція цього блоку наведена на рис.6. Процес «Забезпечувати ресурсами надання послуг» складається з шести підпроцесів:

1. Визначати власні запаси (блок 2131);

2. Визначати потребу в ЗЧ, ЕМ та параметри їх замовлення (блок 2132);

3. Замовляти ЗЧ, ЕМ (блок 2133);

4. Визначати джерела постачання (блок 2134);

5. Транспортувати ЗЧ та ЕМ (блок 2135);

6. Зберігати та видавати ЗЧ та ЕМ (блок 2136).

Основою для діяльності з забезпечення ресурсами надання послуг є моніторинг власних запасів ЗЧ та  ЕМ та їх потреб для надання послуг на основі вимог споживачів. На базі цих даних визначаються кількісна потреба в замовленні. Ці задачі розв’язуються в блоках 1 та 2. Входами цих блоків є інформація про наявність ЗЧ на складі та потребу для виконання замовлень (по номенклатурі та кількості). Виходом з цих блоків є параметри замовлення.

В блоці 3 реалізується процедура замовлення ЗЧ та ЕМ. Входами блоку є інформація щодо номенклатури, кількості та термінів поставки ЗЧ, а також постачальників. На виході є оформлені та відіслані замовлення.

Блок 5 зображує процес транспортування запчастин. Виходом блоку є доставлені на підприємство у відповідності з замовленнями ЗЧ та ЕМ.

У блоці 6 поставлені ЗЧ та ЕМ розміщуються, обліковуються на складі, та видаються на продаж або на пости ремонту за вимогою столу замовлень.

В результаті дослідження деталізована процесна модель ПАС з урахуванням процесів постачання запасних частин та експлуатаційних матеріалів. Модель призначена бути основою для удосконалення імітаційної моделі діяльності ПАС [3], що більш повно враховує такі суттєві аспекти діяльності авто сервісного підприємства, як забезпечення ресурсами.

Подальше дослідження планується вести в напрямку побудови математичної та імітаційної моделей ПАС, які дозволять оптимізувати мережу виробничих процесів підприємства для забезпечення найкращих показників його роботи.

Література

1. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. Процесна модель мультипроектного управління в підприємствах автосервісу // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2007. – Випуск 10. – С. 49–52.

2. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю - Вимоги.

3. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Лобода А.В. Дослідження виробничої системи підприємства автосервісу з використанням її імітаційної моделі. // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 15. – С. 10 – 17.

4. Р50.1.028-2001. «Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделия. Методология функционального моделирования». М., Госстандарт России, 2000. http://www.cals.ru/standards/standardization/developed/doc/P 50 1 028.pdf